honey bear

bud vase

slip cast B clay, glaze

5 3/4 x 2 1/4 x 2 1/2 inches​​​​​​​